Za i przeciw zmartwychwstania – Markowe pięciominutówki na środę 2 czerwca 2021

Tekst ewangelii: Mk 12, 18-27

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: “Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę”. Jezus im rzekł: “Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: „Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba”? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie”.

Bez zmartwychwstania…

Chrześcijanin ze swej natury jest człowiekiem zmartwychwstania, a dokładniej z-martwych-powstawania. Nie chodzi w pierwszym rzędzie o wytłumaczenie (się) z tej wiary, a bardziej o życie tą prawdą. Tylko człowiek Boży dopuszcza do siebie „myśl”o zmartwychwstaniu. Człowiek zakorzeniony w Bogu nie szuka trików i nie robi uników.

Mottem życia chrześcijanina mogłyby być dwa słowa: wierzę i ufam. Nie opieram się Bogu i nie opieram się na sobie. Bogu nie stawiam oporu. Przeciwstawiam się sobie i grzesznej naturze. Grzech bowiem prowadzi do śmierci.

Tylko nadzieja zmartwychwstania podnosi mnie do życia – tylko Bóg żywych przynosi dar życia i to wiecznego, a nie tylko przemijającego. W przeciwnym razie będę wchodził w dynamiki drążące w sercach saduceuszy i im podobnych. Mądrale poszukujący za wszelką cenę i bezdyskusyjne przykłady i wzory, by udowodnić swe tezy.

Contra i pro

Prawdopodobieństwo zaistnienia takiego wydarzenia – owych siedmiu braci i jednej kobiety jako żony – jest na granicy nieprawdopodobieństwa. Jednak czy saduceusze zastanowili się do głębi nad prawem, które biorą jako argument „contra”? Czemuż to nie odczytują go w kategoriach „pro”?

Bóg pokazuje i zachęca byśmy dostrzegali oba wymiary – owo contra i owo pro. Nie ma sytuacji, z której nie moglibyśmy się czegoś nauczyć. Nie ma wydarzeń bezpłodnych. Tyle, że trzeba pokoju serca i spokoju podejścia. Bez paniki i bez rozrywania szat. Bez apatii i nie dotykania. Nie mamy chodzić po skrajnościach. Trochę na zasadzie nie-bo-nie. I wcale nie jest ono ewangelicznym wasze tak, niech będzie tak, nie, nie.

Bohaterowie tej perykopy są na nie, są contra i udowadniają – jakże ich dowody mają krótkie nóżki, ni daleko widzą, ni daleko dojdą! Zakładając z góry nieistnienie zmartwychwstania z góry skazują siebie na egzystencję godną pożałowania. Bo ta wiedzie tylko i wyłącznie do śmierci i to wiecznej. Niebo-nie, a więc do piachu stworzeni.

W niebie po Bożemu

Jak to będzie w niebie? Po Bożemu. Wedle logiki Pana. Ludzkie rozumienie jest zawodne, bo ograniczone. Człek w swej głupocie (bo o prostocie raczej mówić nie można) ni Pisma ni mocy Bożej nie rozumie. Wszak gdzie głupota tam nie ma używania rozumu. A ten pozostawiony bez Bożego wsparcia (czy wręcz „ograniczenia”) na manowce poprowadzi.

W niebie nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Wszyscy na zawsze zwróceni ku Bogu. Zmartwychwstanie stanowi centrum wiary chrześcijańskiej, a dokładnie Zmartwychwstały je stanowi. Czyli jest mowa o darze życia.

Bóg mówi do każdego z nas z krzaku, gorejącego ogniska miłości: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wsłuchaj się z uwagą i powagą: Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Odrzućmy więc błędy, wielkie błędy wynikające z głupoty ludzkiej, a opierajmy się na mądrości Bożej.

o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl

Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ