Pokój i wierność – medytacja biblijna na 17 grudnia 2021

Tekst ewangelii: Mt 1,1-17

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salomona; Salomon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.


Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie


Będzie sielanka? W niebie tak. Choć nie wiemy, co w niebie oznacza sielanka. Na ziemi? Już nie jesteśmy pewni, a patrząc na jej historię – naszą historię – to raczej o wymarzonym pokoju zapomnijmy. O jakim pokoju jest więc mowa?

Jego przyjście oznacza Jego obecność. Gdzie? W rodowodach! Bóg jest obecny w historii ludzkości i historii każdego człowieka. Nie sposób oddzielić tej obecności od nurtu życia. Kto tak twierdzi to nic nie zrozumiał. Już nie możemy oddzielić codzienności od obecności Bożej. Nie możemy oddzielić, ale też możemy udawać, że Go w niektórych płaszczyznach nie ma. Po prostu ignorować Jego obecność.

Jego przyjścia sprawia, że pokój zakwitnie. Ile relacji wymagałoby takiego pokoju, a nie ma go? A przyszedł Pan? A jak drzewo obsypie się kwiatami to od razu jemy jego owoce? Jego przyjście (=obecność) daje mi możliwość pokoju. On jest Księciem Pokoju i tylko Jego obecność sprawia, że mój życiorys i mój rodowód są przestrzenią życia, a nie śmierci. Nikt nie twierdzi, że nie będzie tam skaz, ran, upadków i pomyłek. Będą! Jednakże Boża obecność sprawia, że z perspektywy lat dostrzegamy, że nie były one na darmo, choć często za darmo obrywaliśmy. Jego przyjście nadaje sens, głęboki sens ziemskiej wędrówce! Widzimy to jak na dłoni w rodowodzie Jezusa Chrystusa!


Wierny danemu słowu


Czytamy w Księdze Rodzaju (Rdz 49,2.8-10), że gdy nadszedł czas rozstania się ze światem to patriarcha Jakub zwołał swoich synów i pobłogosławił ich. Piękna to sprawa! To błogosławieństwo jest darem Boga. Może je dać tylko ten, kto żyje Bogiem i w Bogu, kto Bogu zaufał. Ogłasza czas zwycięskiej wojny, czas zdobyczy, czas rządów i posłuchu u narodów.

Wszystko prowadzi do pokoju jeśli jest przeżywane z Bogiem. Co więcej, Jakub wie, że Bóg jest wierny danemu słowu, że obietnica dana jest obietnicą realizującą się w czasie. Nie odsunie berła od Judy ani laski pasterskiej spośród jego kolan. To władza królestwa i pasterska. Zachowa ją, dla Tego, do którego ona należy. Tu jest mowa o królestwie Bożym. Tym samym, którego przyjście ogłosił Syn Boży powtarzając, że królestwo Boże jest blisko, jest pośród was.

To jest owoc Jego przyjścia! To jest nasze tu i teraz. Zobacz więc wierność Boga. Zobacz na własne oczy jak Bóg potrafi przemienić to, co wydaje się być beznadziejne i bezowocne w twoim życiu. Bądź przy Bogu i w Bogu. Odrób dobrze lekcję historii i geografii, twojej historii i geografii.


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ